کارآفرین نمونه

چگونه به مانند کارآفرینان بیاندیشیم؟

اگرچه در قدیم کارآفرینی بیشتر در جسارت انجام یک کار خلاصه می شد، با این حال این امر با توجه به رشد تکنولوژی و...