کازت سوخت

نحوه سهمیه بندی بنزین اعلام گردید

معاون وزیر نفت با اشاره به اکراه وزارت نفت از دو نرخی کردن بنزین تصریح کرد که سقف مصرف بنزین به گونه‌ای...