کشور

چرایی بروز پدیده حقوق های نجومی از دیدگاه یک وکیل دادگستری

یک وکیل دادگستری گفت: متاسفانه ضعف نهادهای مدنی، احزاب و ... از یک سو و نبود شفافیت مالی و سیاسی و عدم نظارت دقیق...