کورنینیگ

کورنینگ در حال توسعه گوریلا گلس فوق العاده نازک برای تلفن‌های قابل انعطاف است

کورنینگ در حال توسعه گوریلا گلس فوق العاده نازک برای تلفن‌های قابل انعطاف است. این خبری است که امروز منتشر شده و نشان می‌دهد...